Baubonyte v. Chertoff - Declaration of Egle Baubonyte