2008 Youth Scholar - Justin Fletcher, Nitro High School, Nitro, WV